Kunnen we eindelijk af van de verplichte afdrachten aan de beroepspensioenfonds SPMS

Op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) kan een beroepspensioenvereniging, indien zij minimaal 50-60% van de beroepsgenoten tot lid heeft, aan de Minister verzoeken alle beroepsgenoten verplicht te stellen aan een beroepspensioenregeling deel te nemen.

In 2010 is door de beroepspensioenvereniging medisch specialisten (BPMS) de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht een eerder gegeven verplichtstelling te wijzigen en heeft de Minister dit verzoek toegewezen.

Alle in Nederland werkzame vrijgevestigde medisch specialisten, ook al wonen zij in het buitenland, zijn verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van de uitvoerder Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS).

Zo ook in het geval van Dr. M. Albayrak, medisch specialist (anesthesioloog en intensivist), tevens directeur van Anesthesia And Intensive Care Services te Rotterdam.

  • Eind 2011 heeft SPMS Dr. Albayrak benaderd en hem tot deelname aan de SPMS verplicht.
  • Albayrak wenste geen deel te nemen aan de SPMS en heeft middels zijn advocaat, mevrouw mr. N. Köse, verzocht de verplichtstelling in te trekken en hem ontheffing van deelname te verlenen.
  • Nadat het bezwaarschrift door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een deel ongegrond en voor een deel niet-ontvankelijk werd verklaard, heeft Dr. Albayrak zich tot de Rechtbank te Rotterdam gewend.
  • Albayrak heeft onder meer aangevoerd dat de BPMS niet als vertegenwoordiger van de vrijgevestigde medische specialisten kan optreden daar niet is gebleken dat zij voldoende leden heeft.

Opgave cijfers SPMS:

Het is Dr. Albayrak gebleken dat de opgave van de SPMS niet juist is geweest. In het jaar 2010 zou volgens de opgave van de SPMS 7.311 vrijgevestigde medisch specialisten werkzaam zijn geweest. Echter, uit betrouwbare bronnen is Dr. Albayrak er achter gekomen dat van het totaal aantal medisch specialisten 39,8% in loondienst werkzaam was, 42,3% vrijgevestigd was en 17,9% een combinatie daarvan betrof.

Er stonden in het jaar 2010 20.144 medisch specialisten geregistreerd bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) waarvan 12.126 vrijgevestigd was. De BPMS stelt zelf dat zij 5.621 leden had, hetgeen betekent dat de BPMS slechts 46% van de vrijgevestigde medisch specialisten tot lid heeft en de vereiste meerderheid van 50-60% niet wordt gehaald.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 19 december 2013 (in het eerste beroep):

De Rechtbank te Rotterdam heeft bij uitspraak d.d. 19 december 2013 de Minister opgedragen een nieuw besluit te nemen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de BPMS opnieuw te beoordelen.

Nieuwe beslissing van de Minister:

Helaas heeft de Minister wederom de kwestie niet serieus genomen en in de nieuwe beslissing op bezwaar slechts eerdere standpunten herhaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de BPMS is wederom niet getoetst. Dr. Albayrak acht dit bijzonder jammer nu op deze wijze aan de vrijgevestigde medisch specialisten geen enkele vorm van rechtsbescherming wordt geboden.

SPMS verrijkt zich over de rug van de medisch specialisten:

Met name het feit dat uit het jaarverslag 2010 van de SPMS blijkt dat door de SPMS aan kosten voor het bestuur en ondersteuning een totaalbedrag van € 4.612.000,– is uitgegeven (het bestuur kende in het jaar 2010 slechts 7 leden en 13 medewerkers), doet ernstig twijfelen aan de doelstelling van de SPMS. Aan de 7 bestuursleden zijn leaseauto’s ter beschikking gesteld voor een kostenplaatje van € 234.000,– en aan huur van de kantoorruimte te Zeist een bedrag ad € 220.000,–.

Het lijkt er op dat de SPMS over de ruggen van de vrijgevestigde medisch specialisten zichzelf aan het verrijken is. Opvallend is dat zij het standpunt inneemt dat zij geen winstoogmerk heeft en slechts de belangen van de vrijgevestigde medisch specialisten behartigt, maar de cijfers laten toch wat anders zien.

Het beleggingsgedrag van de SPMS:

Ook het beleggingsgedrag van de SPMS wordt door de vrijgevestigde medisch specialisten niet onderschreven. Met name de longartsen zijn niet te spreken over de gedane beleggingen nu de SPMS belegt in de tabaksindustrie en daar waar de longartsen trachten patiënten van ernstige longklachten te verhelpen, betalen zij middels de afdrachten aan de SPMS mee aan de instandhouding van deze klachten (zie Artsennet Blogs).

Voor de tweede keer in beroep:

Dr. Albayrak is dan ook tegen de nieuwe beslissing op bezwaar op 21 mei 2014 wederom in beroep gegaan. Dr. Albayrak is de mening toegedaan dat binnen zijn beroepsgroep zijn strijd breed gedragen zal worden mits men zijn/haar stem kan laten horen.

Invullen petitie:

Indien u een vrijgevestigde medisch specialist bent en ook tegen de verplichte deelname aan SPMS bent, kunt u de petitie invullen. Klik hier om te tekenen.

Het ondertekenen van de petitie kan eventueel leiden tot de beoogde herziening van het standpunt van de Minister, in ieder geval zal het bijdragen aan de juridische strijd Van Dr. Albayrak tegen de SPMS.

Nieuwe toetsing representativiteit:

Nog belangrijker, in het jaar 2015 zal de Minister wegens de 5-jaarlijkse controle wederom de vertegenwoordigingsbevoegdheid moeten toetsen. Dit betekent dat er gekeken zal worden naar het aantal leden van de BPMS.

Indien het aantal leden minder is dan 60%, in ieder geval minder is dan 50%, zal de Minister niet anders kunnen handelen als de verplichtstelling in te trekken. Het opzeggen van uw eventuele lidmaatschap bij BPMS en het invullen van de petitie zal de mogelijkheid creëren om de organisatiegraad van de BPMS nader af te bakenen en aantoonbaar richting de Minister te ageren.

Wanneer Dr. Albayrak in zijn doel zal slagen, zal dat onmiskenbaar tot gevolg hebben dat aan de vrijgevestigde medisch specialisten de ruimte wordt gegeven om zelf een pensioenregeling te treffen, hetgeen naar de mening van Dr. Albayrak een wens is dat breed gedragen wordt onder de vrijgevestigde medisch specialisten.

tekenen